Privacy - Shopehbo.nl

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Shopehbo.nl (KvK nummer: 20119794 ), Ericssonstraat 2, 5121 ML te Rijen (www.shopehbo.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Shopehbo.nl verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

        - Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)

        - Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst

        - Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen

        - Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Shopehbo.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor:

        - de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten

        - webshop overeenkomsten

        - relatiebeheer

        - nieuwsbrieven

        - product- en dienstontwikkeling

        - administratieve handelingen

        - het bepalen van strategie en beleid

        - personeelsadministratie

        - sollicitatieprocedure

        - aanbiedingen

Shopehbo.nl verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van ons.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Shopehbo.nl heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Shopehbo.nl haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met uw organisatie.

Daarnaast gebruikt Shopehbo.nl uw gegevens om contact op te nemen om uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Shopehbo.nl verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruikt Shopehbo.nl alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten.  Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Shopehbo.nl verwerkt uw gegevens in een boekhouding, dit systeem gebruikt uw gegevens alleen voor de administratieve verwerking van onze overeenkomst.  Met de “derden” waar Shopehbo.nl gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via onze webshop, zullen wij niet commercieel gebruiken. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, zullen wij ook nooit gebruiken voor een ander doel.

Wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Betaalsysteem

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt uw NAW gegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer.

Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Shopehbo.nl plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post.nl voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw n.a.w. gegevens met hen delen. Post.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat Post.nl een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt Post.nl uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Shopehbo.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Shopehbo.nl maakt dan ook gebruik van een uitgebreid SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield.

Wij maken gebruik van:

  - Facebook

  - Twitter

  - Google plus

  - Youtube

  - Instagram

  - Linkedin

Cookies

Shopehbo.nl maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

-          Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

-          Analytics cookies: Shopehbo.nl maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Shopehbo.nl inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Bij Shopehbo.nl worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Shopehbo.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Shopehbo.nl vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Shopehbo.nl zal in geval van een datalek binnen onze website, dit direct melden. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Shopehbo.nl zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek. Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zullen wij daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven en zullen wij dit melden aan de autoriteit persoonsgegevens.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Shopehbo.nl vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Shopehbo.nl verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@shopehbo.nl.  Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Shopehbo.nl zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Shopehbo.nl gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zullen wij niet anders kunnen als deze gegevens te delen, maar wij zullen ons verzetten zo ver de wet ons dat toestaat.

Wijzigingen

Shopehbo.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.shopehbo.nl